สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Thai Tapioca Starch Association
Language: TH ENG Member Directory | Member Login | Links | Site Map
Tapioca Starch Production > Tapioca Starch Processing | Quality Statement
The Process of Tapioca Starch Production

One kilogram of tapioca starch requires 4.4 kilograms of fresh cassava roots at its starch content of 25%.

In Thailand, the large-scale processing facilities with advanced processing machines and technology have been replacing those primitive and small-scale factories. According to the studies, the processing methods could be divided into two processes; traditional and modern. Their details are as follows:

 

The traditional process, usually practiced in the small-scale factories, is able to separate starch from fresh cassava roots by crushing and then submerging the cassava under the water. The starch made through this process is inferior in quality. The process of this method has 9 steps as follows:

  1. Weigh fresh cassava roots to determine starch percentage.
  2. Chop out the tails connected along with the roots before putting in the peeling devices.
  3. Remove the peel and steep them in the cleansing well.
  4. Put the clean ones in the chopper and grinder. Grind until they becomes fine particles and sediment them in the water. In this step, they appear as the slurry mix of starch, water, and fiber.
  5. Filter the slurry to separate starch slurry from the fiber, however, the fiber still has some starch content that can be used as animal food.
  6. Sediment the slurry in the wooden pail.
  7. Dry the wet cake under the sun light on the yard.
  8. Use the grindstone to grind the completely dried cake.
  9. Pack in the bag.

The modern process, practiced in the large-and-medium-scale factories relies on numbers of highly efficient equipment and machines; Grinding the starch with the high-speed Rasper. Then extract the protein by the machine called “Decanter”. Separated the water by the “Centrifuge”. Dry the cake in the flash dryer. This process requires only short period of time and provides superior quality of starch. The process may be described into 8 steps as follows:

 

1. Weigh the fresh cassava roots to determine the starch percentage.

 

2. Remove sand and impurity in the rotary screener.

3. Put it into the peeling-and-cleansing device, then chop out root tails.

 

4. Put the fresh clean cassava into the Rasper and then Decantor to remove protein.

 

5. Pass the slurry through the screen to remove fiber. Fiber is sun-dried and sold out for animal feed application.

6. Separate the fine fiber and impurity by “Centrifuge”.

 

7. Dry out the starch by passing it through the hot-aired dryer column.

8. Pass the starch through the sifter and pack the fine powder into the sacks for sale.


  Thai Tapioca Starch Association (TTSA)
216/5 L.P.N.Tower 7th Floor, Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok TH. 10120
Tel : +66-2285-4282 to 85  Fax: +66-2285-2807

Email:Contact@ThaiTapiocaStarch.org
Home | About Us | Committee | Activity | Support | Member Directory | Links |Contact Us
Copyright 2004© by Thai Tapioca Starch Association, All rights reserved : Power by Exabright 2008-2012
 
ราคาแป้งมันสำปะหลังประจำสัปดาห์ ณ วันที่
02 Feb. 2016


ราคา FOB
@ USD 380/MT
หมายเหตุ :
   1. เป็นราคารวมถุงบรรจุ PP/PE 50 กก.
   2. เป็นราคารวมค่าขนส่งถึงท่าเรือกรุงเิทพฯ

ราคาภายในประเทศ
@ 12.70  บาท/กก.
หมายเหตุ :
   1.เป็นราคาเฉลี่ยไม่ รวมภาษี และถุงบรรจุ
   2. เป็นราคาสำหรับแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ ตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่กำหนด

สถิติราคาแป้งมันฯ

กราฟราคาแป้งมันฯ

ภาวะการผลิต และราคาหัวมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

TTSA Members
Username
Password