ประกาศและสัญญาตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56

21 Nov 2015

ประกาศโครงการ 

การรับฝากหัวมันสำปะหลังสด (5 ก.ย.55) 

การรับสมัครโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง (5 ก.ย.55) 

การรับสมัครคลังสินค้ารับฝากแป้งมันสำปะหลัง (5 ก.ย.55) 

การรับสมัครลานมัน (5 ก.ย.55) 

การรับสมัครคลังสินค้ารับฝากมันเส้น (5 ก.ย.55) 

 

 

สัญญาโครงการ 

สัญญาจ้างแปรสภาพหัวมันสำปะหลังสดเป็นแป้งมันสำปะหลัง (23 ธ.ค.55) 

บันทึกต่อท้าย สัญญาจ้างแปรสภาพหัวมันสำปะหลังสดเป็นแป้งมันสำปะหลัง (6 ธ.ค.55) 

สัญญาฝากเก็บรักษาแป้งมันสำปะหลัง (11 ธ.ค.55) 

สัญญาจ้างแปรสภาพหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้น (4 ธ.ค.55) 

บันทึกต่อท้าย สัญญาจ้างแปรสภาพหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้น (4 ธ.ค.55) 

สัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น (11 ธ.ค.55) 

หลักประกันสัญญา (6 ธ.ค.55) 

สัญญาตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพและน้ำหนักแป้งมันสำปะหลัง (3 ม.ค.56) 

สัญญาตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพและน้ำหนักมันสำปะหลังเส้น (3 ม.ค.56) ที่มา : องค์การคลังสินค้า [www.pwo.co.th]